Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Certyfikowany System Jakości Suplementów Diety

Producenci i dystrybutorzy suplementów diety odnotowują w ostatnim czasie dynamiczną zmianę postrzegania tej grupy produktów przez organy urzędowej kontroli, media i samych konsumentów. Bardzo istotnym tego przejawem jest chociażby opublikowany w lutym b.r. raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący rynku suplementów diety, następujące po nim przekazy medialne nieprzychylne dla tej grupy produktów, a co za tym idzie, również postępujący spadek konsumentów do tej kategorii żywności. Ten niekorzystny stan rzeczy wynika m.in. z braku dedykowanych narzędzi branżowych do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i jakością wytwarzania suplementów diety, badania ich składu oraz weryfikacji oznakowania, prezentacji i reklamy na zgodność z wymaganiami prawnymi oraz zasadami etyki.

Misją Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek (EISD) jest podejmowanie działań na rzecz zarówno przejrzystości rynku suplementów diety, jak i bezpieczeństwa i jakości samych produktów. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwanej przez wszystkie strony samoregulacji rynku, przedstawiamy Państwu, przy ścisłej współpracy z Partnerem Strategicznym -- siecią laboratoriów Hamilton Poland - BRANŻOWY PROGRAM CERTYFIKACJI SUPLEMENTÓW DIETY. Zwieńczeniem uczestnictwa w programie certyfikacji EISD jest możliwość uzyskania certyfikatu oraz stosowania w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktów znaku „Certyfikowana Jakość Suplementów Diety -- EISD":

Program „Certyfikowana Jakość Suplementów Diety - EISD", jako dobrowolny branżowy system certyfikacji, dedykowany jest dla przedsiębiorców chcących aktywnie ograniczać ryzyko wprowadzenia do obrotu suplementów diety niespełniających wymagań prawnych, jakościowych i etycznych w zakresie składu, oznakowania i reklamy. Dla osiągnięcia tego celu w ramach programu „Certyfikowana Jakość Suplementów Diety - EISD" opracowano niezależne od siebie systemy certyfikacji produktowej oraz zakładowej, będące efektem wielomiesięcznego wysiłku, dyskusji i konsultacji podejmowanych przez EISD ze środowiskami producentów, dystrybutorów i właściwych organów nadzoru.

CERTYFIKACJA PRODUKTOWA

W ramach certyfikacji produktowej, przy udziale niezależnych naukowców i ekspertów, przeprowadzany jest audyt produktu, którego elementami są:

  • ocena prawna w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i materiałów reklamowych produktu,
  • ocena naukowa produktu przeprowadzana pod kątem jego relacji ze zdrowiem,
  • ocena zgodności materiałów reklamowych z wytycznymi „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety",
  • wstępne badania laboratoryjne wykonywane pod kątem parametrów kluczowych dla bezpieczeństwa i jakości produktu określonych przy współpracy z Partnerem Strategicznym EISD -- siecią laboratoriów Hamilton Poland.

Efektem pozytywnego przejścia etapu audytu produktu jest uzyskanie praw do korzystania w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktu znaku „Certyfikowana Jakość Suplementów Diety -- EISD".

Szczegółowe zasady przeprowadzania certyfikacji produktowej opisane zostały w dostępnym do pobrania na niniejszej stronie Regulaminie przyznawania i używania znaku „Certyfikat Jakości Suplementów Diety -- EISD".

CERTYFIKACJA ZAKŁADOWA

Od wielu lat stowarzyszenia europejskie zrzeszone w EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers) tworzyły zasady branżowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością suplementów diety, czego owocem jest opracowany standard Quality Guide (Europejski Przewodnik Jakości Suplementów Diety). Podstawą certyfikacji zakładowej jest przeprowadzenie przez EISD w zakładzie produkcyjnym audytu zgodności wdrożonego systemu jakości właśnie z wymaganiami Europejskiego Przewodnika Jakości Suplementów Diety.

Rezultatem pozytywnego zakończenia audytu zakładu produkcyjnego na zgodność z wymaganiami Przewodnika jest otrzymanie przez producenta certyfikatu „Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety - EISD".

Szczegółowe zasady programu certyfikacji zakładowej opisane zostały w dostępnym do pobrania na niniejszej stronie Regulaminie certyfikacji zakładowej.

Z satysfakcją przekazujemy Państwu regulaminy certyfikacji produktowej i zakładowej, mając nadzieję, że długo oczekiwane przez branżę narzędzie do zwiększania budowania zaufania konsumentów, konkurencyjności produktów i wizerunku przedsiębiorstwa, stanie się elementem wzmacniającym i porządkującym rynek suplementów diety w Polsce.

Zarząd Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek EISD

Zainteresowanych programami certyfikacji produktowej i zakładowej prosimy o kontakt z biurem Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek pod adresem:

biuro@eisd.pl